Řád provozovny

Užívání jízdního kola: Pronájem kola je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:

Platný občanský průkaz
Platný cestovní pas
Platný řidičský průkaz

Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.

Jízdní kolo si před převzetím důkladně prohlédněte, zda na něm nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Pokud zjistíte nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, jste povinni je nahlásit při předání kola.

Je zakázáno provádět jakékoliv změny na jízdním kole bez souhlasu provozovatele.

Předání a půjčování jízdních kol osobě, která není uvedena ve smlouvě je zakázáno.

V případě nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné dle ceníku. V opačném případě, při nevyčerpání již zaplaceného časového limitu, se peníze nevracejí!

Jízda na vypůjčeném kole/elektrokole/koloběžky z naší půjčovny je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či škodě vzniklé jiným osobám, ani za zdraví nájemce po celou dobu pronájmu.

Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená v jím podepsané Smlouvě o krátkodobém nájmu, jakožto i za osoby, které kolo uvedené v jím podepsané smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.

Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

Půjčovné je splatné okamžitě po podepsání smlouvy. K pronájmu kola/elektrokola/koloběžky je nutné složit vratnou kauci uvedenou u každého typu kola.

Nájemce je povinen kolo/elektrokolo/koloběžku vrátit na výše uvedenou adresu, (tj. Slunečná 757, 696 21 Prušánky).

Hrazení škod: Při ztrátě jízdního kola nebo nějaké části či doplňku je nájemce povinen uhradit náhradu ve výši stanovené ceníkem, pokud uhrazení plně nepokryla složená záloha. Pronajímatel má právo použít zálohu (kauci), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci. Škoda se hradí při vrácení kola.

Provozní řád je součástí Smlouvy o krátkodobém nájmu a svým podpisem se nájemce zavazuje plnit jej v jeho plném rozsahu.